PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk Kindercoaching Jolande, gevestigd te Koedijk/Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57082278 te Alkmaar


Verwerken persoonsgegevens

  • ContactgegevensAls u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens dat ik deze enkel gebruik om met u in contact te komen. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
  • Overige persoonsgegevensAls u besluit om bij mij een coachingstraject te starten, dan is het nodig om een intakeformulier in te vullen. En tijdens het traject wordt van de begeleiding een kort verslag gemaakt. Daardoor ga ik over meer persoonsgegevens beschikken, dan enkel de contactgegevens.¬†¬†Deze persoonsgegevens gebruik ik alleen voor de met u overeengekomen dienstverlening. Ik verzamel alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.
  • Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Beveiliging

Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.


Bewaartermijnen

Ik houd mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Dit betekent dat de dossiergegevens 20 jaar bewaard worden en de factuurgegevens 7 jaar.


Rechten betrokkene

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd en ik zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.


Kwaliteit

Vanuit mijn lidmaatschap van het ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling) moet ik mijn kennis door middel van nascholing, intervisie en supervisie onderhouden om te kunnen voldoen aan de door hen gestelde kwaliteitseisen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Via deze link 'algemene voorwaarden praktijk' opent u een pdf-document met mijn algemene voorwaarden.